Правни основ за израду Плана генералне регулације за насељено место Вучје представља Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Вучје („Службени гласник града Лесковца“, бр.29/16 од 30.06.2016.год.) и Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), као и важећи правилници. Плански основ за израду ПГР-а за насељено место Вучје је Просторни план града Лесковца (“Службени гласник града Лесковца“, број 12/11).

За потребе израде ПГР-а коришћене су геодетске подлоге и прибављени услови надлежних предузећа и институција и саставни су део аналитичко-документационе основе Плана. Повод за израду Плана генералне регулације за насељено место Вучје, уочена је потреба да се ускладе планска решења дата у ГУП-у Вучје са елементима ДУП-а из 1966.год. као и у изменама и допунама из 1980., 1987. и 1992.год., са савременим потребама и новим планским циљевима и обавезама дефинисаним Просторним планом града Лесковца.

Општи циљ израде Плана генералне регулације за насељено место Вучје је дефинисање правног и планског основа за организацију, коришћење, уређење и заштиту простора, који треба да доведе до организованог активирања просторних потенцијала и усмеравања даљег просторног развоја по принципу одрживог развоја.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab